Czyste Powietrze - Zdrowy Wybór

Celem rządowego programu Czyste Powietrze

Celem rządowego programu Czyste Powietrze jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne paliwa spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.

Adresatami Programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. 

Wsparcie dotyczy m.in.:

 • likwidacji starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakupu i montażu nowych urządzeń spełniających wymagania Programu;
 • docieplania przegród budynku;
 • wymiany stolarki okienne i drzwiowej;
 • instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych);
 • montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

 

Warunek przystąpienia:

 • W części pierwszej (podstawowej) roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 100 tys. zł.
 • W części drugiej (podwyższonej) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i  2198 zł w gospodarstwie jednoosobowym
 • od 25 stycznia 2022 roku osoby, których przeciętny dochód na jednego członka w przypadku gospodarstwa wieloosobowego nie przekracza 900 zł oraz 1260 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego będą mogły otrzymać nawet do 90% wsparcia (najwyższy poziom dofinansowania)

Maksymalna wysokość dofinansowania

Dotacja na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu wynosi : do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania lub 69 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Formy dofinansowania

 • dotacja
 • dotacja na częściowa spłatę kredytu

Terminy:

 • realizacja Programu – do 2029 r.
 • podpisywanie umów – do 31.12.2027 r.
 • finansowanie prac objętych umową – do 30.09.2029 r.

  Wnioski w programie “Czyste powietrze” przyjmowane są w trybie ciągłym. Złożyć można je na dwa sposoby – elektronicznie oraz w wersji papierowej, do funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, właściwego dla lokalizacji budynku, którego ma dotyczyć dofinansowanie.

Ulga termomodernizacyjna i program Czyste Powietrze

Inwestycje z Programu Czyste Powietrze możemy odliczyć od podatku.

Korzystając z ulgi termomodernizacyjnej odpiszemy nawet do 53 tys. zł .

Dowodem poniesionych wydatków jest faktura VAT.

Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku.

trybie ciągłym. Złożyć można je na dwa sposoby – elektronicznie oraz w wersji papierowej, do funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, właściwego dla lokalizacji budynku, którego ma dotyczyć dofinansowanie.

Na czym polega termomodernizacja i jak ją zaplanować?

Termomodernizacja to szereg działań związanych z poprawą energochłonności Twojego domu.  Wśród nich można wymienić docieplenia ścian i izolację dachu, wymianę kotła, czy montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. Niezależnie od zakresu kluczowa w procesie termomodernizacji jest kolejność. Najpierw należy dokonać docieplenia ścian i dachów, aby ograniczyć straty ciepła, a następnie wymienić system grzewczy.

Jeśli przeprowadzisz termomodernizację domu w kompleksowy i poprawny sposób (najpierw ocieplenie, a potem wymianę instalacji), zmniejszysz koszty ogrzewania budynku, w zależności od zużywanego surowca do nawet 4500 złotych ( w przypadku gazu ziemnego) w skali roku. Korzyści finansowe nie są jedynymi w tym wypadku, Pamiętaj, że poprzez takie podejście do remontu, przyczyniasz się do mniejszej emisji smogu, poprawiasz mikroklimat wewnątrz domu, komfort akustyczny i termiczny.

Dla kogo przysługuje ?

Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego, jednorodzinnego.

Na co przysługuje ulga?

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia (przychodów- w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Ile przysługuje?

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatki jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Jakie inwestycje termomodernizacyjne można odliczyć?

 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 • do 31 grudnia 2021r. kocioł na paliwo stałe, spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.
  Od 1 stycznia 2022 r. kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy, spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 • pompa ciepła wraz z osprzętem;
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu
 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 • wykonanie analizy termograficznej budynku;
 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 • wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 • wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 • montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 • montaż pompy ciepła;
 • montaż kolektora słonecznego;
 • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 • montaż instalacji fotowoltaicznej;
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Informacje dodatkowe

 Odliczeniu podlegają wydatki, które:

 • są wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489);
 • dotyczą przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek;
 • zostały udokumentowane fakturą wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku;
 • nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
 • nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, odliczone od przychodu na podstawie ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

 

Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie. Ulga termomodernizacyjna łączy się z programem Czyste Powietrze.

Utrata prawa do ulgi:

Jeśli podatnik nie zrealizuje przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie trzyletnim, jest on zobowiązany do zwrotu ulgi, co oznacza doliczenie kwot uprzednio odliczonych z tego tytułu do dochodu (przychodu) za rok podatkowy, w którym upłynął trzyletni termin.

Podatnik, który po roku, w którym skorzystał z ulgi, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty uprzednio odliczone do dochodu (przychodu) w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Jak odliczyć ulgę?

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatek.

Kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika za rok podatkowy, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Odliczenie stosuje się również do przedsięwzięcia termomodernizacyjnego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2019 r., które zostało zakończone po dniu 31 grudnia 2018 r., jednak nie później niż w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek. W takim przypadku odliczeniu podlegają wydatki poniesione w okresie od 1 stycznia 2019 r., maksymalnie do dnia, w którym upływa wyżej wskazany termin.

(opr. na podst. czystepowietrze.gov.pl)