Szansa na uzyskanie dotacji w nowych domach

Właściciele nowych domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o wsparcie do zakupu i montażu pompy ciepła. Maksymalna wysokość wsparcia to 7 tys. zł – w przypadku pompy ciepła powietrze-powietrze i powietrze-woda oraz 21 tys. zł – przy zakupie pomp gruntowych. 

Jaki jest cel programu?

Celem programu jest  wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, a ponadto wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii. Program zakłada ograniczenie niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa kopalne.

Komu przysługuje dotacja Programu Moje Ciepło?

Właścicielowi lub współwłaścicielowi nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w tym domu budowanego na zgłoszenie. W domu takim zakończono budowę, lecz nie wcześniej niż przed 1. stycznia 2021 lub budowa jest jeszcze prowadzona.

 

Nowy dom = nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie

 

Wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – gdy jest inaczej należy załączyć stosowne oświadczenie.

 

O wsparcie może ubiegać się każdy bez względu na osiągane dochody

Czy każdy nowy dom kwalifikuje się do wsparcia?

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku. W pierwszym, uruchomionym właśnie naborze, wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej EP nie może przekraczać 63 kWh/(m2 × rok).

W kolejnych latach wskaźnik ten będzie jeszcze niższy i nie będzie mógł przekraczać 55 kWh/(m2 × rok). Dla porównania, zgodnie z Warunkami Technicznymi 2021 określającymi standard nowo budowanych domów, wskaźnik EP nie może przekraczać 70 kWh/(m2 × rok).

 

Warunki: Ep = 63 kWh/m2 w ciągu roku dla wniosków składanych w 2022 r

Ep = 55 kWh/m2 rocznie dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu

 

Od czego zależy wysokość dofinansowania?

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od rodzaju zamontowanej pompy i wynosi do 7 tys. zł w przypadku pompy powietrznej i do 21 tys. zł w przypadku pompy gruntowej. W obu przypadkach jednak nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych. W przypadku osób posiadających kartę dużej rodziny wysokość zostanie zwiększona do 45% kosztów kwalifikowanych.

 

Dotacja: od 30% do 45% kosztów kwalifikowanych

od 7.000 tyś. do 21.000 tyś. za pompę ciepła

Czy program będzie finansował zakup pomp ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej?

W programie finansowane będą jedynie pompy co (centralnego ogrzewania) lub co + cwu.

Czy program finansuje pompę ciepła zakupioną w 2020 roku?

Niestety nie. Data kwalifikowalności kosztów to 01.01.2021r.

Co w sytuacji, gdy budynek został zakupiony u dewelopera, a jego właściciel nie posiada pozwolenia na budowę. Czy istnieje możliwość przepisania pozwolenia na budowę i otrzymania dotacji w programie?

Wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę. Przeniesienia pozwolenia na budowę nie można dokonać w sytuacji, gdy roboty budowlane zostały już zakończone.

Co w sytuacji, gdy w nowym domu znajduje się lub został zaplanowany kominek?

Jednym z warunków przyznania dofinansowania w ramach programu jest to, aby w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie znajdowało się źródło ciepła na paliwo stałe. Odstępstwem od tej reguły jest kominek pełniący funkcję rekreacyjną lub ozdobną.

W projekcie budowlanym nie uwzględniono pompy ciepła. Czy można zaktualizować zaprojektowaną charakterystykę energetyczną budynku?

Jeżeli projekt budowlany nie uwzględnia pompy ciepła, to w trakcie trwania budowy budynku (gdy nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) można go zaktualizować wraz z zawartą w nim charakterystyką energetyczną. Jeżeli natomiast zawiadomiono o zakończeniu budowy lub budynek został już oddany do użytkowania, wtedy należy wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej, którego koszt można uwzględnić jako koszt kwalifikowany przy składaniu wniosku o dofinansowanie.

Czy mogę zainstalować hybrydową pompę ciepła?

Tak, ale pod warunkiem, że w zestawie hybrydowym pompa ciepła spełnia wymagania techniczne uwzględnione w programie (m.in.: klasa efektywności energetycznej, i/lub współpraca z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym), natomiast drugi element zestawu nie stanowi źródła ciepła zasilanego paliwem stałym.

Nabór wniosków

Odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków. 

(opr. na podst. https://www.mojeciepło.gov.pl)